Registerbeskrivning

1. Registerbeskrivning


Personuppgiftslag (523/99) 10 §
Utfärdande datum 6.4.20101.1. Registerförare


LP Lakkapää Oy
Varikonkatu 3
95420 TORNEÅ
Finland

1.2. Registeransvarige

LP Lakkapää Oy
y-tunnus: y-tunnus 2356248-7
Varikonkatu 3
95420 TORNEÅ
FINLAND

1.3. Registrets namn
Lakkapaa.com och Lakkapaa.se webbutikens användarregister1.4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)


De personuppgifter som lagras i lakkapaa.com webbutiks användarregister, används för hantering av kundrelationer och kontakter, marknadsföring och andra ändamål relaterade till webtjänster.

1.5. Registeruppgifter


Registret kommer att innehålla grundläggande information, som:

- namn

- adress

- telefonnummer

- e-postadress


1.6. Regelbundna informationskällor


Registratorn registrerar den information som användaren av lakkapaa.com webbutik själv ger när hon/han använder websidorna.

1.7. Regelbundna utlämnande av uppgifter och informationsutbyte till EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Inga regelbundna utlämnande av information till tredje parti. Ingen utlämnande av information utanför EU eller EES.

1.8. Principerna för skyddet av registret 
Information i Lakkapaa.se webbutiks användarregister är lagrats in i registrators system, som är skyddat med operativsystemets säkerhetsprogram. Systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat också med brandvägg och andra tekniska hjälpmedel. Information, som är lagrats in i registret, är tillgänglig bara av vissa auktoriserade, fördefinierade anställda av registratorn. Information i registret ligger i låst och bevakad plats.1.9.  Förbudsrätt


Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbud ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret.1.10. Rätt till insyn


Den registrerade har rätt att kolla sina personuppgifter lagrats in i registret och få kopior av dem. Insynbegäran ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret.1.11. Rättelse av en uppgift


Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. 
Den registrerade bör kontakta den person som ansvarar för register för att korrigera informationen.